موفقیت در رسانه‌های اجتماعی بدون بررسی و تحلیل فعالیت‌های انجام شده غیر ممکن است. گاهی این فعالیت‌ها توسط خود شما و گاهی توسط رقبایتان صورت گرفته است. تحلیل و بررسی آنچه انجام شده کمک بزرگی به برنامه ریزی برای تدوین و اجرای دستور العمل حرفه‌ای می‌باشد.

تروبا طی یک زمان‌بندی مشخص فعالیت‌های مجموعه شما و همچنین فعالیت‌های دیگر مجموعه‌ها با کلمات کلیدی مشخص برای شما را بررسی و تحلیل می‌نماید. این بررسی به شناخت بیشتر مجموعه شما از وضعیت زمینه فعالیت شما در اینترنت منجر می‌شود.