شباهت‌های کسب و کار با ازدواج!

سن و سال اندک بنده مجال کسب تجربه‌های بزرگ و شکست‌های زیاد و درس گرفتن‌های مفید را به من نمی‌دهد. اما خوشبختانه با مطالعه و درس گرفتن از تجارب دیگران تا حدودی می‌شود با فضای واقعی کسب و کار و پیچ و خم‌های آن آشنا شد….

ادامه مطلب